Małe Siostry Baranka

Misjonarki Świętego Oblicza,
żebrzące w imię Trójcy Świętej


Życie wspólne │ Małe Siostry Baranka, jako osoby konsekrowane w sercu Kościoła, zgromadziły się, aby żyć według Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, i by w braterskiej jednomyślności « mieć jednego ducha i jedno serce skierowane ku Bogu¹ ».

Życie kontemplacyjne │« Nade wszystko miłując Boga¹ ! » i « siedząc u stóp Pana² » z Marią zachowujemy w naszych sercach Słowo Boże, tę żywą Wodę, którą czerpiemy z Serca Jezusa przebitego na krzyżu, w codziennej Eucharystii, w Adoracji eucharystycznej oraz w uroczystych liturgiach sprawowanych dniem i nocą. W tym życiu kontemplacyjnym odsłania się przed nami misterium Baranka.

Misterium Baranka │ « Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata³ », całe zło świata. BARANEK to JEZUS Ubogi i Ukrzyżowany, który w swojej Bożej miłości ofiarowuje się nam, żebrząc o naszą miłość. Taka jest miłość Boga, miłość Jezusa zjednoczonego z Ojcem, miłość zwyciężająca śmierć mocą Zmartwychwstania, niezwyciężona miłość, która sprawia, że powstaje On z martwych.

Przez swój Krzyż i Zmartwychwstanie, Jezus, Baranek Boży, odnosi dzisiaj, w naszych czasach, zwycięstwo nad śmiertelną nienawiścią, jaką ludzie żywią do Boga i ludzi, swych „braci”.

« W swoim ciele… w swojej osobie Jezus zabił nienawiść⁴ », on daje nam swój Pokój, Pokój Chrystusa Zmartwychwstałego, który sprawia, że na świat wylewają się żywe wody Ducha i czuła miłość Ojca.

Misje │ Będąc świadkami misterium Baranka, małe siostry Baranka, jak ubodzy, żebrzący i modlący się pielgrzymi, idą w ślad za świętym Dominikiem i świętym Franciszkiem na spotkanie z najuboższymi tego świata, aby każdy człowiek, bogaty i ubogi, otrzymał Światło Ewangelii Jezusa, Baranka Bożego, objawiające miłość Ojca do ludzi.

Posłane przez Kościół, by iść w ślad za Barankiem « jak owce⁵ » do serca świata, wędrując, « zranione, nigdy nie przestaniemy kochać » (dewiza Wspólnoty).

Fraternie Małych Sióstr
Polska : Choroń k/Częstochowy
Francja : Miejsce wspólnotowe Saint-Pierre, Tuluza, Béthune, Marsylia, Avignon, Lyon, Rennes i Paryż
Hiszpania : Barcelona,Walencja, Navalon, Granada, Madryt
Włochy : Rzym
Austria : Wiedeń
Argentyna : Buenos Aires-Capital, Buenos Aires-Laferrere
Czile : Santiago
USA : Kansas City


____________________
¹  Reguła świętego Augustyna
²  por  Łk 10, 39
³  J 1, 29
⁴  Ef 2, 16
⁵  Łk 10, 3

Top