Mali Bracia Baranka

Misjonarze Świętego Oblicza
żebrzący w imię Trójcy Świętej


Życie wspólne│Mali Bracia Baranka, jako osoby konsekrowane w sercu Kościoła, aby żyć według Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa zgromadzili się, by w braterskiej jednomyślności « mieć jednego ducha i jedno serce skierowane ku Bogu¹ ».

Życie kontemplacyjne │« Nade wszystko miłując Boga!¹ » i « siedząc u stóp Pana² » z Marią zachowujemy w naszych sercach Słowo Boże, tę żywą Wodę, którą czerpiemy z Serca Jezusa przebitego na krzyżu, w codziennej Eucharystii, w Adoracji eucharystycznej oraz w uroczystych liturgiach sprawowanych dniem i nocą. W tym życiu kontemplacyjnym odsłania się przed nami misterium Baranka.

Misterium Baranka │« Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata³ », całe zło świata. BARANEK to JEZUS Ubogi i Ukrzyżowany, który w swojej Bożej miłości ofiarowuje się nam, żebrząc o naszą miłość. Taka jest miłość Boga, miłość Jezusa zjednoczonego z Ojcem, miłość zwyciężająca śmierć mocą Zmartwychwstania, niezwyciężona miłość, która sprawia, że powstaje On z martwych.

Przez swój Krzyż i Zmartwychwstanie, Jezus, Baranek Boży, odnosi dzisiaj, w naszych czasach, zwycięstwo nad śmiertelną nienawiścią, jaką ludzie żywią do Boga i ludzi, swych „braci”.

« W swoim ciele… w swojej osobie Jezus zabił nienawiść⁴ ». On daje nam swój Pokój, Pokój Chrystusa Zmartwychwstałego, który sprawia, że na świat wylewają się żywe wody Ducha i czuła miłość Ojca.

Misje │Będąc świadkami misterium Baranka, mali bracia Baranka, jak ubodzy, żebrzącyi modlący się pielgrzymi, idą w ślad za świętym Dominikiem i świętym Franciszkiem, na spotkanie z najuboższymi tego świata, aby każdy człowiek, bogaty i ubogi, otrzymał Światło Ewangelii Jezusa, Baranka Bożego, objawiające miłość Ojca do ludzi. Posłani przez Kościół, by iść w ślad za Barankiem « jak owce⁵ » do serca świata, wędrując, « zranieni, nigdy nie przestaniemy kochać » (dewiza Wspólnoty).

Fraternie Małych Braci
Polska : Choroń
Francja : Miejsce wspólnotowe : Saint-Pierre
Austria : Wiedeń
Hiszpania : Barcelona, Navalón
Argentyna : Buenos Aires
Czile : Santiago
USA : Kansas City


____________________
¹  Reguła świętego Augustyna
²  por  Łk 10, 39
³  J 1, 29
⁴  Ef 2, 16
⁵  Łk 10, 3

Tophttp://www.communautedelagneau.org/?page_id=286